Samochód w firmie – odliczenie VAT po 1 kwietnia 2014 r.

Data dodania: 2014-03-31 Samochód w firmie – odliczenie VAT po 1 kwietnia 2014 r.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która na nowo określa zasady rozliczania podatku VAT związanego z samochodami. W związku z tym w wielu przypadkach podatnicy zostaną pozbawieni prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z zakupem oraz użytkowaniem pojazdów (m.in. w zakresie nabywanego paliwa). Po 1 kwietnia 2014 r. podatnicy będą mogli odliczyć cały VAT tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.

Prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT


Art. 86a znowelizowanej ustawy o VAT wskazuje, że co do zasady podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT zarówno z tytułu zakupu pojazdu samochodowego (w tym także importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), jego wytworzenia, czy też najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jak i wszelkich wydatków związanych z jego eksploatacją (zakup części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych ale też i usług).

Pełne odliczenie podatku VAT


Opisane wyżej ograniczenia nie będą miały zastosowania w następujących sytuacjach:


1. W przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

        a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

        b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą


2. W przypadku zakupu towarów montowanych w pojazdach oraz związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje na możliwość wykorzystania ich wyłącznie do działalności gospodarczej. 


Do tego aby uznać samochód za pojazd wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej musi zostać spełniony przynajmniej jeden z dwóch warunków:


1. Sposób wykorzystywania pojazdu przez podatnika wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Stan taki powinien być potwierdzony przez podatnika poprzez:

a) ustalenie zasad używania samochodów związanych z działalnością gospodarczą oraz 

b) prowadzenie dla tych samochodów ewidencji przebiegu pojazdu;


2. Konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do takich celów jest nieistotne. Warunek ten dotyczy ściśle określonych pojazdów:

a) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

- klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym jako wielozadaniowy lub van

- z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

b) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i     nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

c) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

- agregat elektryczny / spawalniczy

- do prac wiertniczych

- koparka, koparko-spycharka

- ładowarka

- podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych

- żuraw samochodowy

Kto musi ponownie wykonać badanie techniczne samochodu?


Ustawodawca zastrzegł, że spełnienie wymagań dla pojazdów określonych w powyższych podpunktach a) i b) należy potwierdzić dodatkowym badaniem technicznym przeprowadzonym przez okręgową stację kontroli pojazdów, udokumentowanym wydanym przez tę stację zaświadczeniem oraz odpowiednią adnotacją zamieszczoną w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku pojazdów określonych w podpunkcie c) spełnienie ustawowych wymagań należy potwierdzić dokumentami wydanymi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

Badania techniczne przeprowadzone do 31 marca 2014 r. dla pojazdów wielozadaniowych i van zachowują swoją ważność. Pozostałe pojazdy wymienione w podpunktach a) i b), aby zachować prawo do pełnego odliczenia podatku VAT będą musiały przejść dodatkowe badania techniczne. Dodatkowe badanie należy przeprowadzić w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, jednak nie później niż przed upływem 3 miesięcy licząc od 1 kwietnia 2014 r. Jeżeli pojazdy mają zostać sprzedane przed upływem powyższych terminów to dodatkowe badanie powinno zostać przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania sprzedaży.

Ewidencja przebiegu pojazdu


Podatnicy, którzy zdecydowali się na wykorzystywanie pojazdów samochodowych wyłącznie do celów prowadzonej działalności i mają obowiązek złożenia informacji VAT-26 muszą prowadzić dla tych pojazdów ewidencje przebiegu pojazdu. Ewidencja taka powinna zawierać:

1. numer rejestracyjny pojazdu

2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji

3. stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji

4. wpis osoby kierującej pojazdem dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

  a) kolejny numer wpisu

b) datę i cel wyjazdu

  c) opis trasy (skąd – dokąd)

d) liczbę przejechanych kilometrów

e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

- potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem

5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.


Informacja o firmowych samochodach – formularz VAT-26


Podatnicy, którzy wykorzystują wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego informację VAT-26. 

Dane zawarte w formularzu VAT-26 mają pozwolić organom podatkowym na zidentyfikowanie pojazdów podatnika, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Zgodnie ze wzorem formularza podatnik musi udzielić informacji odnośnie: marki, modelu, koloru, roku produkcji, daty nabycia oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Należy też wskazać datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z użytkowaniem samochodu. Termin złożenia takiej informacji VAT-26 to 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany ze zgłaszanymi pojazdami.

Napisz do nas